U•store by spvi store

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้างสรรพสินค้า Siamscape  ชั้น 1 

Mon-Sun : 10:00-20:00 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้างศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat : 09.00-16.00  น.

มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้างโรงแรมเทาทอง

Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat : 09.00-17.00  น.

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตศาลายา ชั้น G อาคาร อทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ 

Mon-Fri : 08.00-17.00 น.  Sat : 08.00-16.00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาคาร M-Square ชั้น 3

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงอาหารตลาดน้อย (ลานจอดรถ)

Mon-Fri : 10.00-19.00 น.  Sat : 10.00 -18.00 น. Sun : Close            

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาเขตรังสิต  บริเวณตรงข้ามโรงอาหารกลาง

Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat : 09.00-17.00 น.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7

Mon-Fri : 08.00-17.00 น.  Sat : 08.00-16.00  น. Sun : Close                     

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Mon-Fri : 09.00-17.30 น.  Sat-Sun : 10.00-16.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาเขตรังสิต ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Mon-Fri : 9.00-18.00 น.    Sat : 11:00-16.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาเขตรังสิต ศูนย์หนังสือ (สาขาคณะแพทยศาสตร์)

Mon-Fri : 08.00-17.00 น. Sat-Sun : Close

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

สุวรรณภูมิ โซน Plaza ตรงข้าม True Coffee

Mon-Fri : 08.30-17.00 น. Sat-Sun : Close

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ใต้อาคาร 79

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ใต้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close            

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ใต้อาคารเรียนรวม 36

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ใต้อาคารราชภัฏ 90 ปี

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

ใต้อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ชั้น 1 

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ใต้อาคารเรียนรวม CE (บริเวณศูนย์อาหาร) 

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ใต้อาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 1
 

Mon-Fri : 08.30-17.30 น.  Sat : 08.30 -16.30 น. Sun : Close 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใต้อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
 

Mon-Fri : 10:00-19:00 Sat : 10:00–18:00 Sun : Close

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใต้อาคารเรียน A3

Mon-Fri : 08.30-17.30  Sat : 08.30-16.30 Sun : Close

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ใต้ตึกคณะสังคมศาสตร์ (ตรงข้ามอาคารพิบูลวิชญ์) 

Mon-Fri : 08.30-17.30 น. Sat : 08.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

อาคาร 24  ชั้น 1  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Mon-Fri : 10:00-19:00 น. Sat : 10:00-18:00 น. Sun : Close